โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นางรินทร์ประวีร์ บริบูรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางเอมวดี เสตะรุจิ
นักวิชาการพัสดุ
 
นางสาวอัญพัชญ์ พงศ์ภมรวัฒน์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 
นางสาวพัรธินันต์ ดุลเปี่ยมหิรัณ
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
นางพรณิษา อ่วมสันเทียะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
เลขที่ 158 หมู่ที่ 5 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380 
โทรศัพท์ 0-4433-5245 โทรสาร ต่อ 7
E-Mail: info@kudjiklocal.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology