โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นางเพ็ญจันทร์ พานปรุ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
 
นางกัลญา อุ่นบรรเทิง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางสาวณิชาดา หวยสูงเนิน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางพิมพรรณ์ อัมรินทร์รัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นายสุรชัย เทียนงูเหลือม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 
นายอนุชาติ สวามีชัย
นักจัดการงานทั่วไป
 
นางจิดารัตน์ ทรงสังข์
นักทรัพยากรบุคคล
 
นายกรพิพัฒน์ อมรรัตนวรกุล
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นายพิจิตร เปียสูงเนิน
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นางลำพึง เหมนิธิ
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นายสว่าง ศิริสูงเนิน
คนงานทั่วไป
 
นายเลี่ยม เรืองศรี
พนักงานรักษาความปลอดภัย
| next
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
เลขที่ 158 หมู่ที่ 5 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380 
โทรศัพท์ 0-4433-5245 โทรสาร ต่อ 7
E-Mail: info@kudjiklocal.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology